Inhoud:
1 Algemene leden vergadering 15 april 2011 met lezing over compliance sensor in apparatuur

2 Congresaankondigingen
3 Actualiteiten over de tarieven

1 Algemene ledenvergadering OVAP vrijdagmiddag 15 april.
Op een nader te bepalen locatie in het midden van het land zullen we op vrijdag 15 april de jaarlijkse algemene ledenvergadering houden. Naast de gebruikelijke verenigingszaken zal ook de bovenstaande tarievendiscussie en de koers die de OVAP daarin vaart aan de orde komen. We hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn.
Uw komst is nog meer de moeite waard vanwege de aansluitende lezing die collega Marco Pachon y Steur zal houden over de door hem in Nederland geïntroduceerde sensor die in uitneembare apparatuur kan worden geplaatst om af te lezen hoeveel uur van elke dag de beugel in de mond heeft gezeten. Noteer 15 april vast in uw agenda! Nadere informatie over de locatie volgt.

2 Congresaankondigingen

  • NVOS houdt haar voorjaarsvergadering op donderdagavond 12 mei 2011 in de jaarbeurs in Utrecht. Spreker zal zijn kaakchirurg Eddy Becking over orthognatische chirurgie. Voor gegevens klik hier
  • Er wordt door 3M een certificeringscursus voor linguale apparatuur (Incognito) georganiseerd in het Hilton in Amsterdam op 8 en 9 april 2011.  Voor gegevens klik hier
  • Binnen OVAP zijn er heel wat gebruikers van Damon brackets. 6 en 7 mei 2011 geeft Alan Bagden een cursus in het Hilton in Brussel waar zeker een aantal OVAP leden naar toe zullen gaan. Voor gegevens klik hier

3 Actualiteiten over de tarieven
In onze laatste nieuwsbrief van december 2010 konden we u melden dat het voornemen van de NZa om het orthodontietarief voor tandartsen (D-tarieven) te verlagen per 1 januari niet werd uitgevoerd. Ook werd het reeds genomen besluit de Orthodontistentarieven (O-tarieven) te verlagen ingetrokken. Per 1 januari zagen we in plaats daarvan zelfs een kleine trendmatige verhoging van de orthodontietarieven. Al met al een achtbaan waarin we de afgelopen periode hebben gezeten wat betreft de economische vooruitzichten van onze praktijken. Veel collega’s hebben vooruitlopend op de aangekondigde forse verlaging bedrijfsmtige aanpassingen gedaan. Er zijn contracten met assistentes of collega’s niet verlengd, er is overgegaan op andere behandelmethodieken en materiaalkeuzen. Een aantal collega’s is (met tegenzin) de orthodontie op een efficiëntere meer gedelegeerde wijze gaan plannen binnen de praktijk en weer anderen zijn helemaal met de orthodontie opgehouden. Kortom de donkere wolken boven de orthodontie hebben al veel negatieve effecten teweeggebracht. Het niet verlagen van de tarieven per 1 januari na de stellige aankondiging ervan geeft aan dat de NZa in dit dossier niet erg gelukkig heeft gehandeld.

De reden om niet te verlagen is dat de onderbouwing van de verlaging niet sluitend was, volgens de NZa met name niet op het gebied van de inkomens effecten voor de tandartsen. Juristen adviseerden NZa de zaak zo niet door te zetten omdat dat bij de rechter schipbreuk zou leiden, zo horen we in de wandelgangen. Officieel is de situatie nu dat na reparatie van de onderbouwing (afronding van de zogenaamde ‘gevoeligheidsanalyse’) er toch een verlaging zal volgen in de traditie van de regulering van het tarief zoals die de afgelopen jaren is geweest. Waarbij we dan ook direct een gelijkschakeling van O en D tarief zouden kunnen verwachten. Maar naast deze dreiging is de Minister van VWS (Edith Schippers, VVD) gekomen met een brief waarin de aankondiging staat dat zij wil streven naar vrije tarieven in de mondzorg per 1 jan 2012. Dat gaat dus over de hele tandheelkunde inclusief de orthodontie. Hoe zijn deze twee zaken met elkaar te rijmen?

Vrije tarieven
In 2008/2009 zijn we dichtbij de invoering van vrije tarieven geweest. In een verkenning van de NZa over de markt van de mondzorg werd toen de conclusie getrokken dat deze sector zonder regulering door de overheid goed zou kunnen functioneren. Op dit plan wordt nu teruggevallen door de Minister. Het huidige kabinet wil minder overheid en waar regulering niet per se hoeft wil ze die laten vallen. Daarnaast zijn er doublures in het werk van de NZa en een andere regulerende instantie de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa. De NMa heeft ook een zogenaamde “Zorgkamer’ waar de economische activiteiten van de zorgsector in de gaten worden gehouden. Het lijkt erop dat de NMa, die onder het ministerie van Economische Zaken valt aan invloed wint. Dat vraagt een meer economische benadering dan een regulerende. De wind waait kortom uit een andere hoek op dit moment. Daarnaast is er een andere topman bij de NZa met andere ideeën en hebben NMT en ANT hard gelobbyd in Den Haag om onder de knellende regulering van de NZa uit te komen.

Voorwaarden van de minister
Om de vrije tarieven te kunnen invoeren heeft de minister een aantal voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan per eind mei van dit jaar. Het gaat over zaken die ervoor moeten zorgen dat de consument aan de informatie kan komen om een keuze te kunnen maken tussen de verschillende aanbieders van mondzorg (de tandartsen dus). U heeft er al meer over kunnen lezen via de berichtgeving van ANT en NMT. De Minister wil dat iedere praktijk een website krijgt en dat er algemene informatie websites komen. Op de website moet informatie over de prijzen van de behandelingen komen en moet. Het zijn eisen die niet moeilijk in te willigen zijn en waar velen van ons waarschijnlijk al aan voldoen. Verder komt er een nieuwe verrichtingenlijst met minder items erop dan in het huidige UPT boekje. Dit ook om de zorg voor de consument transparanter te maken.

Het standpunt van de OVAP is dat we de kans op vrije prijsvorming moeten benutten. ANT NMT en de andere wetenschappelijke verenigingen denken hier ook zo over. Het alternatief is blijven zitten in het huidige kostprijsmodel waarbij de tarieven worden vastgesteld op basis van vergelijking van een norminkomen. Wat dat voor gevolgen heeft hebben we bij de orthodontisten kunnen zien. Voor de tandartsen zouden de gevolgen net zo dramatisch zijn als dit model doorgaat.

In april is er overleg over de mondzorg in een kamercommissie. Voor die tijd is het mede gezien de verkiezingen niet te verwachten dat er veel gebeurt aan het front.
 

 

congresbanner2019