1
Namens het bestuur geeft Reinier Hoogeveen (voorzitter) toelichting op de situatie rond de tarieven en er is ruimte voor discussie met de leden in de zaal.
De inhoud laat zich als volgt samenvatten:

 • Na het afbreken ‘experiment vrije prijzen’ heeft de Minister aan de NZa de opdracht te geven om de tarieven weer te reguleren op de wijze zoals die was voor het experiment (dus 2011).
 • NZa is van mening dat daarbij ook hoort de tweede stap (ca. 16%) van de voorgenomen verlaging van de tarieven orthodontie moet worden geëffectueerd.
 • Voor de orthodontie zou dat betekenen dat de oude systematiek (aan, en overgangstoeslagen, geen tarief voor debonderen, lager tarief na 24ste maand etc). Daar kleven 3 belangrijke nadelen aan:
  • NZa zal overgangsregeling moeten maken omdat de prestatielijst 2012 en de tarieflijst 2011 niet op elkaar aansluiten.(bijvoorbeeld wat betreft debonderen declareren bij mensen die in 2012 een beugel hebben gekregen)
  • De Verzekeraars moeten op korte termijn hun systemen aanpassen (inclusief aan de overgangsregeling)
  • De omschrijvingen 2012 worden door iedereen (patiëntenorganisatie incluis) als duidelijker gezien.
 • Gezien de tijdsdruk lijkt het moeilijk haalbaar om bovenstaande problemen goed op te lossen voor 1-1-2013. NMT heeft daarom heel hard gewerkt aan een oplossing waarbij de prestatielijst van 2012 wordt voorzien van vaste tarieven waarin de verschillen tussen de systematiek wordt verrekend. Voor een administratief zachte landing (inclusief een harde tweede korting)  in 2013 lijkt de NZa genegen deze suggestie van de NMT over te nemen.
 • Gesproken is over het Max/Max tarief dat praktijken die aan bepaalde eisen voldoen en een contract met een verzekeraar sluiten een 10% hoger tarief kunnen rekenen. Besproken is dat een dergelijke situatie ook bij de fysiotherapeuten bestond maar dat toen iedereen aan die eisen voldeed dit als normaal werd gezien en de extra vergoeding werd afgeschaft. In de zaal is scepsis, het bestuur van de OVAP spreekt zich niet uit over of leden wel of niet met verzekeraars in zee moeten gaan. Elke tandarts moet de overweging zelf maken en dat zelf beslissen.
 • Verder werd besproken dat de indruk is dat het volume van de zorgvraag wat aan het dalen is. In de tarief discussie zou dat betekenen dat het tarief zou stijgen volgens de systematiek van het kostprijs model (tarief regulering op basis van gemiddeld inkomen van de tandartsen)


2
Erk-Jan Timmer geeft een toelichting op nascholing die hij volgt in de USA van Gerry Samson DDS. De naam van zijn nascholingsbedrijf is Gnathos CE. http://gnathosce.com/gerry-samson.html . Het gaat om geaccrediteerde nascholing via weblectures maar ook bijeenkomsten. Die zijn in Atlanta, maar Gerry doet ook elk jaar Europa aan om wat studiegroepen te bezoeken. Erk laat een deel van een weblecture zien, technisch gaat dat een beetje moeilijk omdat het draadloze netwerk van Regardz wat te weinig vermogen heeft om de streaming van de video goed te laten verlopen. Iedereen krijgt toch wel een indruk van het geheel. Voorstel is om te zien of Gerry in NL een keer een seminar kan geven georganiseerd door OVAP. Erk-Jan gaat dat inventariseren. Via een voorinschrijving kunnen we dan zien of het haalbaar is en genoeg geïnteresseerden zijn

3
Reinier Hoogeveen licht de voortgang toe op het gebied van het OVAP kwaliteitsregister (OK Register). De ALV van OVAP in april 2012 heeft het bestuur opdracht gegeven een uitwerking te maken van een aantal kwaliteitseisen waaraan leden van OVAP kunnen voldoen om in een OK register ingeschreven te kunnen worden. 1 januari 2013 moet het register met de eerste lichting geregistreerde leden gerealiseerd zijn.

 • Er is een werkgroep aan het werk om de OK register vorm te geven met daarin Bibi Becking, Marco Pachon, Erk-Jan Timmer en vanuit het bestuur Reinier Hoogeveen. Die werkgroep is enige keren bijeengekomen met onderstaande resultaat.
 • November willen we de leden van OVAP benaderen met de vraag of ze willen toetreden tot het register. Toetredingseisen voor de registerleden zijn
  • BIG ingeschreven, geen doorhalingen (KRT inschrijving was het oorspronkelijke voorstel, dit is echter voor 2 van de aanwezige leden een onoverkomelijk principieel bezwaar) leden die KRT inschrijving hebben kunnen hiermee volstaan)
  • Afgelopen 2 jaar 10 dagdelen orthodontische nascholing gevolgd
  • Minimaal 40 cases per jaar orthodontie opstarten
  • Toezeggen aan de andere registereisen te willen gaan voldoen (zie onder)
 • Om in het register ingeschreven te blijven staan zijn de onderstaande criteria geformuleerd:
  • Nascholing op orthodontisch gebied bijhouden, aantoonbaar 5 dagdelen per jaar
  • Elk jaar worden drie zogenaamde prospectieve cases geregistreerd. Dit zijn cases die in dat jaar met orthodontische behandeling zijn gestart. Initialen en geboortedatum wordt gemeld en afdruk van de lichtfoto’s. Wanneer de cases afbehandeld is dan worden begin en eind documentatie ingebracht op een OK kwaliteitsdag en via PAR score een verbetering vastgesteld.
  • Elk jaar wordt een zogenaamde excellente case gepresenteerd op de OK kwaliteitsdag. Complete begingrecords (eventuele tussnrecords) en eindrecords worden  gepresenteerd in een PowerPoint met motivatie van het plan en evaluatie van de behandeling en het resultaat.
  • Deelnemen aan visitatie (in principe op basis van bestaande visitatie protocollen, Onno Kroeze heeft een protocol ontwikkeld met zijn studieclub en zal dit aan de werkgroep doen toekomen)
  • Aanwezigheid op de OK kwaliteitsdag, de bijeenkomst waarop de excellent cases worden gepresenteerd en de prospectieve case worden geadministreerd en beoordeeld. De aanwezigheid is verplicht, bij zwaarwegende redenen kan eventueel worden afgemeld, maximaal 2x verzuim in 5 jaar.
 • Reglement is in ontwikkeling  en zal door de eerste lichting registerleden kunnen worden geamendeerd en goedgekeurd op een oprichtingsvergadering in begin 2013
 • Website zal door OVAP worden gemaakt waarop de gegevens van de ingeschreven leden zal komen te staan. Gedacht wordt ook aan een kaart met markeringen waar OK tandartsen hun praktijk hebben. Verder voorlichting voor het publiek over de eisen die aan de tandartsen worden gesteld. Mogelijk kan ook worden vermeld of visitatie is geweest en eventueel verdere gegevens over het voldoen aan de eisen van de OK tandarts.
 • Peiling onder de aanwezigen wijst uit dat bijna alle aanwezigen van plan zijn zich in te schrijven in het register. Verwachting is dat we een eerste lichting van 25-50 deelnemers bij elkaar zullen kunnen brengen. Vastgesteld wordt dat voor inschrijving lidmaatschap van OVAP is vereist.
 • De oprichtingskosten zullen door de OVAP worden gedragen, dat zal vooral  om kosten van een website gaan en een eerste bijeenkomst. Daarna is de afspraak gemaakt dat kosten voor het register en de registerbijeenkomsten zal worden opgebracht door de registerleden.


4
André Keet houdt een voordracht over kwaliteitsbeleid en indices. Daarbij ontlokt hij de zaal reacties die voor een deel in het bovenstaande verslag zijn opgenomen. Er is een PDF van de slides van zijn presentatie op de site van OVAP. Speciaal voor diegenen die de lezing niet konden bijwonen maar anderen kunnen ook nog eens terugkijken.
Bekijk de slides hier

 

congresbanner2019