Geachte collega,

Op 12 april jl. nam ik de voorzittershamer van Reinier Hoogeveen over met het idee dat het een voorzitterschap een heel relaxte manier was om mijn betrokkenheid bij de OVAP te tonen. Reinier had me de week ervoor gevraagd of ik lid van het bestuur van de OVAP wilde worden, het zou een rustige taak zijn met af en toe een korte vergadering... een paar dagen later vroeg hij of ik voorzitter wilde zijn.. “nee” zeggen was toen geen optie meer...

Hierbij een verslag van de voorzitter over de volgende zaken die afgelopen 3 maanden hebben plaatsgevonden.

Inhoud


1: overleg OVAP/VVO/NMT   ‹terug naar inhoud›

Allereerst was er een historische vergadering van het OVAP bestuur met de VVO en de sectie specialisten op het kantoor van de NMT. Aanleiding was een 'vervelende ervaring' met de regionale pers en de uitlatingen van de secretaris van de VVO in een artikel over de vraag of orthodontie ook door een tandarts kan worden uitgevoerd. Afgesproken is om niet meer in negatieve bewoordingen over elkaar in de pers te spreken. Verder stond de start van het OK register op de agenda en de vraag of er in de toekomst meer samengewerkt kan worden door de ortho-tandartsen en de orthodontisten over de kwaliteitseisen waaraan we “vrijwillig” willen/moeten gaan voldoen. De VICO-registratie ( kwaliteitsregister van de orthodontisten) en het OK-kwaliteitsregister van de OVAP verschillen inhoudelijk niet veel van elkaar en er is afgesproken om in de toekomst tot een gemeenschappelijke of in ieder geval gelijkwaardige kwaliteitsnormering te komen.
De naamsvermelding, bijvoorbeeld in de correspondentie en vermelding op websites, van tandartsen die in meer of mindere mate met orthodontie bezig zijn, is voor de orthodontisten een doorn in het oog. Dat zij zelf medeoorzaak van deze discussie zijn door zich een paar jaar geleden massaal uit te schrijven uit het specialistenregister wordt door het bestuur van de VVO onderkent. De wet BIG staat niet toe dat tandartsen zich “gespecialiseerd” in orthodontie mogen noemen. Het voorstel van het bestuur van de OVAP is om de naamgeving ortho-tandarts te voeren door diegenen die geen orthodontist zijn. Ook uitgeschreven orthodontisten mogen zich volgens de NMT ook niet “tandarts gespecialiseerd in orthodontie” noemen volgens de wet BIG. Het laatste woord zal hier wel nooit over worden gezegd zolang er nog orthodontisten en ortho-tandartsen zijn.
Verder is afgesproken dat het bestuur van de OVAP en het bestuur van de VVO samen met de sectie specialisten van het NMT twee keer per jaar een overleg zullen hebben.
Om eventueel ook orthodontisten (al dan niet uitgeschreven uit het specialistenregister) in de toekomst ook een mogelijk kwaliteitskeurmerk te kunnen geven is het OK-kwaliteitsregister iets aangepast en zal er in een aparte algemene ledenvergadering van de OVAP moeten worden beslist of ook orthodontisten lid van de OVAP kunnen worden.
Ik denk dat het onderscheid tussen orthodontist en ortho-tandarts steeds meer zal vervagen. Er zijn al geen verschillen meer in declaratiecodes tussen tandartsen en orthodontisten en ook de zorgverzekeraars maken ook geen onderscheid tussen de verschillende behandelaars. De wens voor hoog kwalitatieve orthodontische zorg voor de patiënten zou het uitgangspunt moeten zijn voor zowel de ortho-tandartsen als de orthodontisten. Hiervoor is overleg tussen alle spelers op het veld noodzakelijk en is begrip vereist voor elkaars standpunten en gevoeligheden. De OVAP zal zich in deze discussie altijd constructief en vernieuwend blijven opstellen.

2: het OK reglement   ‹terug naar inhoud›

Het 1e concept van het OK reglement is opgesteld en er is door een juriste ( Mignon de Lange) met gedegen kennis van zaken naar gekeken. Zij kwam met een aantal nuttige adviezen en voorstellen om het reglement zo aan te passen dat er niet een vereniging binnen een vereniging zou gaan ontstaan. Na regelmatig overleg met haar is er uiteindelijk,naar mijn idee, een goed doortimmerd reglement uit de bus gekomen. U kunt dit zelf beoordelen, (het is binnenkort op de website te vinden). Het reglement zal binnenkort door de leden van de OVAP in een extra algemene ledenvergadering en door de huidige leden van het OK-register moeten worden goedgekeurd. Maar het belangrijkste advies van Mignon was om de statuten van de OVAP aan te passen zodat het OK reglement binnen de OVAP een plaats kan krijgen en de OVAP geen buiten-statutaire activiteiten onderneemt.


3: wijziging statuten OVAP   ‹terug naar inhoud›

Aangezien er al een aantal keren op de ledenvergaderingen is gesproken over het toelaten van orthodontisten binnen de OVAP leek het het bestuur goed om deze kwestie ook meteen aan te pakken samen met een paar andere kleine volgens het bestuur noodzakelijke wijzigingen in de algemene statuten van de OVAP. Samen met de juriste en de notaris zijn deze wijzigingen op papier gekomen en zullen op een extra algemene ledenvergadering in stemming worden gebracht.

Het bestuur van de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP) nodigt u hierbij van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de OVAP.
Deze vind plaats op 1 november in Amersfoort
Regardz: Koningin Wilheminalaan 35 3818 HN Amersfoort
Telefoon 033-4655000

Vanaf 15.00 is er ontvangst met koffie, waarna de vergadering om 16.00 uur aanvangt. Na afloop van de vergadering is er ruime gelegenheid om nog met elkaar te spreken tijdens een borrel.

De agenda van de extra Ledenvergadering in 2013 ontvangt u uiterlijk op 25 oktober. De bijlagen behorende bij deze vergadering en de routebeschrijving kunt u uiterlijk 7 dagen voor de vergadering op het voor de leden toegankelijke deel van de website van de OVAP vinden. Daarbij is het volgende van belang:
Op grond van artikel 15 lid 3 van de huidige statuten dient voor een besluit door de ALV over statutenwijzigingen twee-derde van de leden aanwezig zijn.
Wij gaan ervan uit dat dat niet gehaald wordt. Daarom schrijven we direct een volgende ALV uit op op 15 november om 17.00 uur. (u ontvangt hierover nog verdere informatie) In deze tweede ALV kan dan een besluit worden genomen over de statutenwijziging, mits twee derde van de aanwezigen instemt. Om te voorkomen dat u bij volgende statutenwijzigingen wederom twee keer zal worden uitgenodigd op verschillende dagen is een van de wijzigingen dat een stemming voortaan ook per email kan worden gedaan.

Uiteraard zijn dit allemaal zaken die natuurlijk keurig volgens de statuten enz. van de vereniging moeten plaatsvinden maar het gaat het bestuur er ook om om van alle leden hun mening te horen over deze zaken. De huidige statuten geven u de mogelijkheid om uw stem door een andere collega uit te laten brengen (per aanwezig lid mogen er 2 volmacht stemmen worden uitgebracht).
U kunt deze volmacht (op de OVAP site zal binnenkort een formulier te downloaden zijn waarop u uw voorkeuren en gegevens unt invullen) getekend naar ons opsturen/mailen. Wij zorgen dan dat er met uw stem zorgvuldig wordt omgegaan en wellicht kunnen we op deze manier toch aan een tweederde meerderheid van leden komen op de 1e ALV.
Indien u verder nog belangrijke zaken te melden heeft voor de ALV en helaas niet op de ALV kan verschijnen of een machtiging kan afgeven dan hoopt het bestuur dat u dit per mail wilt laten weten.
Op dit moment is stemmen per mail statutair dus nog niet mogelijk maar we willen graag een zo goed mogelijk beeld krijgen over wat de leden van de wijzigingsvoorstellen vinden.


4: bestuursvergadering   ‹terug naar inhoud›

Het huidige bestuur bestaat uit: voorzitter: Peter Lamark, secretaris: Barbara Huberts, penningmeester Sonja Zegveld en algemeen bestuurslid Menno Haarsma. Het penningmeesterschap is overgegaan van Menno naar Sonja. Bij de Kamer van Koophandel zijn deze nieuwe bestuursleden met hun (nieuwe) functie ingeschreven.
Het correspondentie-adres van de OVAP is veranderd in:
Dorpstraat 4, 5261CK te Vught (Wenselijk is dat u zoveel mogelijk per email verstuurt.)

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn o.a. de lopende facturen en notulen geaccordeerd, besluiten genomen over de website, ledenadministratie, congres, OK reglement en uiteraard is er veel gesproken over de relatie met de andere spelers in het veld te weten: VVO, NMT, ANT, NZA, verzekeraars e.d. We willen OVAP de komende jaren meer profileren als een vereniging voor tandartsen en orthodontisten die de orthodontie in Nederland op een kwalitatief hoog niveau wil brengen, door zich niet op hun “specialisten” titel te beroepen maar door kwalitatief goede en verantwoorde orthodontische behandelingen aan hun patiënten te verlenen. Het lidmaatschap van het OK-register kan daarbij een goed middel zijn om naar de patiënten en verzekeraars deze wens ook zichtbaar tot uiting te laten komen. U kunt zich voor het OK-kwaliteitsregister aanmelden via de website, of een mail sturen naar het bestuur.


5: voorjaarscongres 2014   ‹terug naar inhoud›

Door de voorbereiding van het OK register, de OK -dag en de statutenwijzigingen is het het bestuur dit jaar niet gelukt om een congres te organiseren voor alle OVAP leden. Hiervoor onze excuses. Maar in 2014 zullen we een tweedaags congres organiseren op 13 en 14 juni.
Prof. Dr. Gerald S. Samson DDS zal een zeer praktische presentatie geven met als titel Challenging Cases - Smart Solutions.
Meer informatie over de spreker en het programma vindt u z.s.m. op deze website en in de volgende nieuwsbrief. Voor uw agendaplanning is het handig om 13 en 14 juni alvast uit te blokken.


6: nieuwe website OVAP   ‹terug naar inhoud›

Direct na het aftreden van de vorige voorzitter kreeg ik een mailtje van de webmaster van de OVAP dat hij ging stoppen met het onderhoud van de website. Het OK-register heeft een prachtige nieuwe site laten maken, zie www.okregister.nl en het leek het bestuur een goed idee om ook de site van de OVAP een nieuw gezicht te geven en de webmasters van het OK register (Fred Juist en Jeroen Beltman) zijn inmiddels bezig om een nieuwe site te maken die qua looks op de site van het OK register gaat lijken. De oude gegevens/nieuwsbrieven zullen uiteraard toegankelijk blijven.


7: ledenadministratie   ‹terug naar inhoud›

Ook de ledenadministrateur van de OVAP stuurde me een mailtje dat hij er mee ging stoppen en inmiddels is er een "tijdelijke oplossing" gevonden om de ledenadministratie en de digitale verspreiding van de nieuwsbrieven (4x per jaar) te continueren.


8: aankondiging interessante cursus:   ‹terug naar inhoud›

4 oktober 2013, Amsterdam
Forsus Class II Correctors door Lisa Alvetro
Organisatie 3M Unitek.
(Meer informatie op de 3M site.)


En natuurlijk:


13-14 juni 2014:
Het 2 daags congres van de OVAP met Gerry Samson.   
‹terug naar inhoud›
(meer informatie ontvangt u z.s.m.)


Kortom van een rustig relaxt voorzitterschap is tot nu toe niets gekomen maar dat komt waarschijnlijk nog wel als ik een beetje ingewerkt ben...

Ik hoop u op de extra ALV op 1 november allemaal te kunnen ontmoeten en ik wens u een zonnige ontspannen zomer toe.

Met vriendelijke groet,
Peter Lamark
voorzitter OVAP

 

congresbanner2019